algemene voorwaarden

Algemene servicevoorwaarden

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle inkooprelaties tussen BASE PIZZA SRL (hierna “het bedrijf” genoemd) en zijn professionele klanten die de verkoop en/of toediening van voedingsmiddelen uitvoeren.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden geacht bekend te zijn bij de klanten, overeenkomstig en voor de gevolgen van artikel 1335 c.v. bij de publicatie op de website www.lepizzedellabottega.com

De Algemene Verkoopvoorwaarden zullen een onbepaalde duur hebben; wijzigingen en/of variaties daarvan die door La Bottega SNC zijn aangebracht en aan klanten zijn bekendgemaakt op de website www.lepizzedellabottega.com

Deze algemene voorwaarden werken in online verkooprelaties in B2B-voedselrelaties. De klant verklaart een natuurlijke of rechtspersoon te zijn die voornoemde goederen toewijst aan de daaropvolgende marketing en eindconsumptie.

De klant wordt verzocht de Algemene Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te lezen, deze Algemene Verkoopvoorwaarden af te drukken of te bewaren volgens de voorkeursmethoden. In caso di variazioni delle Condizioni Generali di Vendita, all’ordine si applicheranno le Condizioni Generali pubblicate sul Sito al momento dell’invio dell’ordine stesso da parte del Cliente.

Bestelling en acceptatie:

De klant, met de elektronische verzending van zijn kooporder, aanvaardt en verbindt zich ertoe in zijn betrekkingen met La Bottega Snc de hieronder beschreven algemene voorwaarden en betalingen in acht te nemen, waarbij hij verklaart alle aan hem verstrekte aanwijzingen te hebben overgenomen en aanvaard; Ook het nemen van nota dat Bottega Snc zelf acht zich niet gebonden aan andere voorwaarden tenzij eerder schriftelijk overeengekomen. Onvolledige, onnauwkeurige en/of abnormale leveringsorders en/of waarvoor de volledige waarde van de inkooporder niet is betaald, worden niet verwerkt.

Beschrijving en beschikbaarheid van producten:
Elk product wordt in detail beschreven op het TABBLAD PRODUCTEN. Het gegevensblad van elk product bevat: De gebruikte ingrediënten, de opslagmethode, de duur, de allergenen en eventuele andere opmerkingen. Door de bestelling te verzenden verklaart de klant uitdrukkelijk alle bovenstaande aanwijzingen zorgvuldig te hebben gelezen, waardoor La Bottega Snc uitdrukkelijk wordt ontheven van enige onverenigbaarheid van zijn eigen of derde partijen waaraan het product is toegediend door enige onverenigbaarheid met de ingrediënten. De partij en de houdbaarheidsdatum staan vermeld op de envelop/doos van het product. Elke verpakking van het product bevat de gebruikte ingrediënten, de opslagmethode, de duur, de allergenen en eventuele andere opmerkingen. Bottega Snc zal op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van een of meer producten. In geval van onbeschikbaarheid van de gevraagde producten verbindt La Bottega Snc zich ertoe de klant die een alternatief product voorstelt of de vermindering van het bedrag van wat niet beschikbaar is met uitstel van latere bestelling, onmiddellijk te informeren.
Verantwoordelijkheid:
Bottega Snc garandeert het respect voor de koude keten en in het algemeen voor de kwaliteitsnormen met betrekking tot de producten tot het moment van levering op de plaats aangegeven in de bestelling. Te dien einde wordt het bewijs of de ontvangst van de levering geacht authentiek te zijn zonder enige goedkeuring of betwiste.
Toepasselijk recht en jurisdictie:
Op dit contract is het Italiaanse recht van toepassing. Elk geschil dat zich kan voordoen met betrekking tot de toepassing, interpretatie van dit contract dat online via de site wordt bedongen, is onderworpen aan de Italiaanse jurisdictie onder het toepasselijke recht.